София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни дисциплини

Учебни дисциплини

Бакалавър по Електроника ФЕТТ

BE36: Токозахранващи Устройства

 

Разглеждат се теми, пряко свързани със специалността на обучаваните студенти по “Електроника” като основни схеми на токоизправители, стабилизатори на постоянно напрежение и ток с непрекъсваемо действие, ключови преобразуватели и химически източници. Подробно се разглеждат предимствата и недостатъците на различните схемни решения, както и принципите за проектирането им. 

Лектор: Димитър Арнаудов

Асистенти: Сталмир ДенчевДимчо Хвърчилков

 

Допълнителни материали: Конспект (TZU-konspekt);

  

BE45: Електронни регулатори

 

Целта на учебната дисциплина „Електронни регулатори” е да даде знания на студентите от специалност “Електроника” за възможностите и особеностите на различните принципи и закони на регулиране, за спецификата на методите за анализ и компютърно моделиране на регулиращи схеми. Разглеждат се конкретни блокови и принципни електронни схеми на електронни регулиращи устройства, които намират приложение в индустрията, съобщенията, транспорта, енергетиката и други области.

 

Лектор: Михаил Анчев

Асистенти:Владимир Димитров, Красимир Кишкин, Цвети Хранов

 

Допълнителни материали: Конспект (ER-konspekt);

 

 

BE49.4: Преобразувателна Техника

 

Разглеждат се параметри и характеристики на силовите полупроводникови елементи и на основните схеми на полупроводникови преобразуватели на електрическа енергия: монофазни и трифазни управляеми токоизправители, променливотокови регулатори, преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение – понижаващи, повишаващи, комбинирани стандартни, кондензаторни и трансформаторни схеми, инвертори в трите им основни разновидности – на напрежение, на ток, резонасни. Анализират се електромагнитните процеси в схемите на преобразувателите и се разглеждат принципите на построяване на системите им за управление. 
 

Лектор: Петър Горанов

Асистенти: Владимир Димитров

Упражнения:

 

Допълнителни материали: Конспект (konspekt-Preobrazuvatelna-2018.docx)

 

BE50.4: Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства

 

Разглеждат се теми, отнасящи се до теоретичните основи за описание на електромагнитните процеси, моделите, методите, алгоритмите, приложните програми за анализ, моделиране в преходен/установен режим и автоматизирано проектиране на силовите схеми на преобразувателите на електрическа енергия.
 
 

Лектор: Николай Хинов

Асистенти: Християн Кънчев

 

Упражнения:

 

Допълнителни материали: Конспект

 

BE51.4: Електронни технологични системи

 

Обхванати са общотеоретични въпроси свързани с физическите принципи на електротехнологичните процеси, електрически схеми на заместване на технологичните устройства като товари на силовите преобразуватели и режимите на работа, схемите за захранване и управление. Учебният материал включва следните устройства: електротермични – за съпротивително, индукционно, диелектрично и електродъгово нагряване; електролъчеви – плазмени, електроннолъчеви и лазерни; електрохимични; електромеханични.
 

Лектор: Димитър Арнаудов

Асистенти: П. Аврамов, Др. Грозданов

Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект;

 

BE52.4: Градивни елементи в силовата електроника

 

Разглеждат се характеристики, параметри и особености при използването на силовите полупроводникови елементи, трансформатори, дросели, мощни кондензатори. Изучават се мощни биполярни и Шотки-диоди, силови MOSFET и IGBT транзистори, основни видове тиристори, схеми за управление и защита (драйверни схеми), ограничаващи вериги. Разглеждат се особености и методики за проектиране на мощни и високочестотни трансформатори и дросели, избор и оразмеряване на импулсни и силови кондензатори. 
 

Лектор: Владимир Димитров

Асистенти: Владимир Димитров

 Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект (GESE-konspekt-v2.doc)

 

   

BE53: Практикум

 

Лектор: Християн Кънчев

Асистенти: Християн Кънчев

Упражнения:

 

BE55: Практикум по приложение на графични програмни среди

Основната цел на дисциплината е да запознае покаже приложението на Matlab, Simulink и Labview за решаване на инженерни задачи. Предвидени са разглеждането на различни числени методи за решаване на регресионен анализ, оптимизационни задачи и нелинейни динамични системи. 

 

Лектор: Владимир Димитров

BE57.7: Ключови захранващи устройства

 

Разглеждат се ключови токозахранващи устройства за електронна апаратура. Разгледани са принципите на действие и устройство на преобразувателите на постоянно напрежение с повишена честота и схемите за управление. Подробно се разглеждат предимствата и недостатъците на различните схемни решения, както и принципите за проектирането им. 
 

Лектор: Сталмир Денчев

Асистенти: Сталмир Денчев

Упражнения:

 

Допълнителни материали: Конспект;

 

BE57.8: Специализирани захрaнващи устройства

 

Дисциплината запознава студентите от специалността със специализираните токоизточници за захранване на електронна апаратура. Разгледани са принципите на действие и устройство на прецизните стабилизатори на напрежение и ток с непрекъснато действие, както и на апаратите и схемите за осигуряване на непрекъсваемо захранване.  

 

Лектор: Николай Хинов

Асистенти: Николай Хинов

Упражнения:

 

Допълнителни материали: Конспект (konspekt SZU.pdf)

 

BE58.4: Силови електронни устройства

 

Разглеждат се основните схеми на преобразуватели на електрическа енергия: зависими инвертори, тиристорни инвертори на ток, тиристорни резонансни инвертори, транзисторни резонансни инвертори; транзисторни инвертори на напрежение, инвертори сьс Z-източник..  
 

Лектор: Михаил Анчев

Асистенти: Михаил Анчев

Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект (konspseu);

 

BE59.4: Системи за управление на силови електронни устройства

 

Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните принципи на действие и проектиране на различни видове системи за управление на силови електронни устройства. Разглеждат се съвременни методи за диагностика на работата им. Разглеждат се системите за автоматично регулиране в зависимост от конкретните технологични устройства, които се захранват.
 

Лектор: Сталмир Денчев

Асистенти: Сталмир Денчев

 

Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект;

 

 

Магистър по Електроника ФЕТТ

ME04: Електронни енергийни преобразуватели 

 

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат принципите на действие, анализ и основни характеристики на следните електронни енергийни преобразуватели: преобразувателина на променливотокова в постояннотокова енергия  (АС/DCпреобразуватели); зависими инвертори;  компенсатори на реактивна енергия; циклоконвертори и матрични конвертори ; акгивни силови филтри;  тиристорни и транзисторни инвертори на ток; тиристорни и транзисторни резонансни инвертори; транзисторни DC/DC преобразуватели (с твърда комугация и резонансни); транзисторни еднофазни и трифазни инвертори на напрежение. принципи и схеми за изграждане на системи за управление на силови електронни устройства.

 

Лектор: Михаил Анчев

Асистенти: Михаил Анчев

Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект (konspeep)

  

ME10.4: Индустриални приложения на силови електронни преобразуватели

 

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите от специалността с анализа, принципите на действие, режимите на работа и особеностите при експлоатацията на редица реално действуващи в практиката силови електронни устройства.

 Разгледани са принципите на действие и устройство на източниците за:  резервно и непрекъснато захранване; индукционно нагряване и топене; заваряване; ултразвукови излъчватели и генератори на мощни униполярни импулси. Специално внимание е отделено на изследването, анализа и проектирането на автономни резонансни инвертори.

 

Лектор: Николай Хинов

Асистенти: Николай Хинов

Допълнителни материали: Конспект

 

ME11.4: Електронни преобразуватели за управление на електрически двигатели

 

Дисциплината дава знания за различните варианти на силови електронни преобразувателни схеми използвани в електрозадвижванията. Тя е предназначена за студентите от V курс на специалността “Електроника” и се основава на получените знания от дисциплините “Аналогова схемотехника”, “Импулсна схемотехника”, “Цифрова схемотехника”, “Токозахранващи устройства”, “Преобразувателна техника”.

Подробно се разглеждат схемотехниката и особеностите в работните режими на електронните преобразуватели на енергия, използвани за регулиране на постояннотокови и променливотокови електрозадвижвания. Разглеждат се варианти на маломощните схеми за управление и регулиране на преобразуватели, работещи с електродвигатели, както и пълни схемни решения на електрозадвижвания. Предлагат се методики за проектиране на специфични схеми.

Основни теми: общи сведения за електрозадвижването; изисквания към силовите електронни преобразуватели; постояннотокови двигатели - еквивалентна схема, основни уравнения, електромеханични характеристики, методи за регулиране на скоростта; модел на постояннотоково електрозадвижване; силови схеми за регулиране на оборотите; зависими инвертори; рекуперативни режими; реверсивни токоизправители; схеми на преобразуватели на постоянно напрежение в постоянно - едно-, дву- и четириквадрантни; стъпкови двигатели, начини за възбуждане, електронни схеми за възбуждане на стъпкови двигатели; асинхронни електродвигатели - методи за регулиране на скоростта; силови електронни схеми за синтезиране на синусоидално напрежение с променлива честота и напрежение; синхронни машини, алгоритъм на управление.

 

Лектор: Петър Горанов

Асистенти: Петър Горанов

Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект (EPUED-konspekt.doc

 

ME12.10: Индустриални контролери в силови електронни устройства

 

Целта на учебната дисциплина е студентите да получат познания за системите за управление, автоматично регулиране и сигнализация на силови електронни устройства. Дисциплината има за цел да задълбочи познанията по цифровово управление на СЕУ на база индустриални контролери, цифрови сигнални процесори или програмируема логика. 

Лектор: Владимир Димитров

Асистенти: Владимир Димитров

Допълнителни материали: Конспект (ME11.10_ICSEU-Konspekt)

   

ME13.3: Силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми източници

 

Лектор: Михаил Анчев, Петър Горанов

Асистенти: Михаил Анчев, Петър Горанов

Упражнения:

Допълнителни материали: Конспект (Konspektsepsvi); 

 

Бакалвър ЕФ

Полупроводникова електроника

 

Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните принципи на действие и проектиране на различни видове системи за управление на силови електронни устройства. Разглеждат се съвременни методи за диагностика на работата им. Разглеждат се системите за автоматично регулиране в зависимост от конкретните технологични устройства, които се захранват.

 

Лектор: Николай Хинов

Асистенти: Християн КънчевГергана Вачева

Допълнителни материали: Конспект (kospekt PPE.pdf)

 

Бакалвър ФА

Импулсна и цифрова схемотехника

 

Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните принципи на действие и проектиране на различни видове системи за управление на силови електронни устройства. Разглеждат се съвременни методи за диагностика на работата им. Разглеждат се системите за автоматично регулиране в зависимост от конкретните технологични устройства, които се захранват.

Лектор: Николай Хинов

Асистенти: Християн Кънчев, Гергана Вачева

Допълнителни материали: Конспект (konspekt IcSh.pdf)

 

 

Electronics

Дисциплината дава възможност на студентите да овладеят основните принципи на действие и проектиране на различни видове системи за управление на силови електронни устройства. Разглеждат се съвременни методи за диагностика на работата им. Разглеждат се системите за автоматично регулиране в зависимост от конкретните технологични устройства, които се захранват.

 

Лектор: Николай Хинов

Асистенти:Николай Хинов

 

Допълнителни материали: Конспект;