София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Тематични направления за разработка на дипломни работи

 

Задания от индустрията

Костал

Тема 1: "Безсензорно управление на колекторен електродвигател"

Определяне на позиция на колекторен мотор по пулсациите на тока му създадни при въртеен на ротора, анализ на тока, проектиране на схема за измерване на пулсациите, софтуерен алгоритъм за измерване и отброяване на пулсациите

 

Тема 2: " Управление на електродвигател по "U"-образна крива"

Управление на колекторен мотор за автомобилно огледало по ток - "U" образна крива на тока. Анализ на тока при различни ситуации на натоварване на моторите. Разработка на алгоритъм за контрол.

 

Тема 3:  „Диагностика на колекторни мотори свързани в каскадни групи“

Каскадно свързаните мотори споделят общи вериги за управление например с 3 полу моста могат да се управляват 2 мотора. Това обаче поражда редица проблеми при диагностика  (откриване на късо съединение към маса и захранване, прекъсване) при каскадно сързаните мотори. Целта е да се анализира схемата на каскадно свързани мотори и да се реализира алгоритъм за диагностициране.

 

Тема 4:  „Симулиране поведение на електрически мотор в средата на MATLAB.“

Разработка на MATLAB  модел на ел. мотор с цел изпозлването му в симулации на реални проекти. По този начин ще се спести нуждата от оборудване и в същото време ще се валидира поведението на дадено управление за него. За целта да се изследват няколо реални мотора и да се създаде подходящ модел.

 

Задания от катедрата

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия. 

Проф. дтн. инж. Михаил Анчев

 1. Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
 2. Микропроцесорни електронни регулатори.
 3. Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
 4. Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа.  

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия 

Доц. д-р инж. Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи; 

Гл. ас. д-р Теодора Тодорова

 1. Проектиране на силови електронни преобразуватели
 2. Системи за измерване на загуби във високочестони магнитни материали

Гл. ас. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика). 

Ас. Цвети Хранов

 1. Управление тип Hardware-in-the-Loop (Микропроцесорно управление на силови електронни устройства)
 2. Преобразуватели за електрозадвижване с приложение в роботиката и инструментални машини
 3. Системи за автоматизирано измерване и обработка на данни с приложение в силовата електроника (Real-time data acquisition and processing systems (LABVIEW))

Ас. Сталмир Денчев

 1. Проектиране на ТЗУ.
 2. Системи за управление на СЕУ 

 

 

Информация от катедра СЕ за Годишна ликвидационна сесия в отдалечена форма

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 г. в периода: 13.09.2021 г. – 25.09.2021 г. (две седмици)

 

 До 2 дни преди началото на изпита студентите е необходимо да влезат в контакт по e-mail  с преподавателя, който провежда съответния изпит. Това се налага с оглед организирането на изпитите в електронна среда.

Дисциплина - факултет, курс

Преподавател

Среда за провеждане

Дата-час

email за контакт

ТЗУ, ФЕТТ 3курс и ФТК 2 курс

 

Датата е и за студенти от минали учебни години

Студентите от минали години подават заявка на tzuzaftk@gmail.com

 

доц. д-р

Д. Арнаудов

 

гл. ас. д-р

Т. Тодорова

ТЗУ за ФЕТТ - http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu/

 

ТЗУ за ФТК - http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu_ftk/

13.09.2021

9,30

 

dda@tu-sofia.bg

 

t.todorova@tu-sofia.bg

Силови електронни устройства –ФЕТТ,

4 курс

Проф. дтн.инж.

М. Анчев

Среда zoom

15.09

9.00

antchev@tu-sofia.bg

Електронни регулатори – ФЕТТ, 3

Проф. дтн.инж.

М. Анчев

 Среда zoom  

14.09

9.00

 antchev@tu-sofia.bg

ТЗУ, ФЕТТ, 3 курс, защита на КП

Доц. Д. Арнаудов

Google meet

Студентите от минали години подават заявка на tzuzaftk@gmail.com и изпращат на този имейл КП. Останалите качват в акаунтите си в Classroom както през учебната година.

13.09.2021г.

13:00ч.

14.09.2021г.

9:30ч.

dda@tu-sofia.bg

КЗУ, ФЕТТ, 4 курс

инж. Сталмир Денчев

 Google meet

15.09.2021г. 

10:00ч. 

 stalmir.denchev@tu-sofia.bg

СУСЕУ, ФЕТТ, 4 курс 

инж. Сталмир Денчев

Google meet

15.09.2021г. 

13:30ч 

 stalmir.denchev@tu-sofia.bg

АПСЕУ, ФЕТТ, 4 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

21.09.2021г. 

9:30ч 
 

hinov@tu-sofia.bg

ЕТС, ФЕТТ, 4 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

21.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ППЕ, ЕФ, 2 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

  доц. Н. Хинов   Microsoft Teams  

20.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ИЦСХ, ФА, 2 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

20.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ЕЕС, СФ, 2 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

20.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ГЕСЕ – ФЕТТ, 4 курс

гл. ас. д-р В. Димитров

Среда zoom,

ID:486 915 1177

Pass:F9RWM3
23.09 - 12.00

dimitrov@tu-sofia.bg

ПТ – ФЕТТ, 4 курс

гл. ас. д-р В. Димитров

Среда zoom,

ID:486 915 1177

Pass:F9RWM3

 23.09 - 13.30  dimitrov@tu-sofia.bg

Защита на КП 1 и 2 част

(преддипломен проект)

 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 Доц. Д. Арнаудов  

Google meet

Защита на КП (1 и 2 част)

 

https://meet.google.com/qno-dnhg-dxp

 

Проектите се качват в Classroom, а студентите от предни години изпращат на tzuzaftk@gmail.com
 

13.09.2021г.

11:30ч.
 

dda@tu-sofia.bg

hinov@tu-sofia.bg

 

МАГИСТРИ

 

 Изпит

 Преподавател

Среда за провеждане

Дата и час

e-mail

ИКСЕУ- ФЕТТ, 1м

гл. ас. д-р В. Димитров

 

Среда zoom,

ID:

486 915 1177

Pass: F9RWM32

23.09 - 15.00

 

dimitrov@tu-sofia.bg