София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За нас

За нас

Основател: проф. Начо Алексиев Начев

 

Nachev

 

Проф. Начо Алексиев Начев е роден на 10.02.1925г. в гр. Преслав. Завършва Ленинградския електротехнически институт през 1952г., специалност „Промишлена електроника”. През 1961г. в Ленинградския електротехнически институт защитава дисертация на тема “Изследване и анализ на ламповия генератор като електронен инвертор за индукционно нагряване”. 
Професионалната си дейност започва като асистент по Промишлена електроника в катедра “Високофреквентна техника” на Държавната политехника (1952г.). Избран е за доцент в катедра “Електроника” (1962 г.), а през 1968 г. е избран за професор по Промишлена електроника. 
Инициатор и ръководител на първата „Проблемна научно-изследователска лаборатория по промишлена електроника” (1965г.). Като научен работник е основоположник в България на научното направление „Електронни преобразуватели на електрическа енергия“. В тази лаборатория са създадени и внедрени в завод „Промишлена електроника“ – Габрово, серия автономни тиристорни преобразуватели на електрическа енергия за индукционно нагряване. Основател и пръв ръководител на катедра “Силова електроника” (1976г.). Ректор на ВМЕИ два мандата – в периода от 15.06.1976 до 01.07.1983г. Полага основите и организира административно-управленската работа на Университета и дейността на Академичния и Ректорския съвет. Като ректор, той ще бъде запомнен с разширяването на сградната и материалната база на Университета, неговото административно укрепване и учебно–почивните бази в Семково, Равадиново, Созопол и Пчелина. Предлага създаването на нови факултети и обосновава развитието на ВУЗ-а като основен научен, изследователски и технологичен център в държавата. 
Основните области на научната и преподавателска дейност са промишлена (силова) електроника, високочестотно нагряване, преобразувателна техника, токозахранващи устройства. Автор на над 50 публикации и 5 изобретения и на основните учебници в областта на научните си интереси – „Промишлена електроника”, „Токозахранващи устройства”, „Силови електронни устройства”. Ръководител на 9 докторанта. Ръководител и активен участник в научно-изследователската дейност на катедрата. Под негово ръководство са разработени и внедрени в промишлено производство първите тиристорни преобразуватели в България. 
Бил е зам. министър и първи зам. министър в Министерство на просветата. Награждаван е с орден “Св. Св. Кирил и Методий”, Златен медал на Пловдивския панаир. Заслужил деятел на науката. 

 

 

Основни моменти в развитието на катедрата

 

Ядрото на катедрата със съответната научна и учебна проблематика се формира през 1965 г., когато към катедра “Полупроводникова и промишлена електроника” на бившия Факултет по Радиоелектроника се създава ПНИЛ “Промишлена електроника”, с ръководител доц. Н. Начев. 

Катедра “Силова електроника” е основана на 1 юли 1976 г.

 

history