София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN
 • Катедра Силова Електроника
 • Датa за поправителна сесия Абсолвенти - Новини

Катедра Силова Електроника

В учебното направление “Силова електроника” се провежда специализирано теоретично и практическо обучение на студентите от ФЕТТ в области на инженерното знание, свързани сьс силови електронни преобразуватели и системи с приложение в индустрията, транспорта, информационните и комуникационни технологии, енергетиката, бита.

Теоретичните и практически инженерни знания в областта на силовите електронни преобразуватели са полезни в приложения, които включват:

 

 • непрекъсваемо и резервно електрозхранване ;
 • импулсни и специализирани аналогови захранващи устройства;
 • контрол и управление на индустриални технологични процеси;
 • електротехнологично предназначение;
 • използване на възобновяеми екологични енергийни източници за автономно електрозахранване и разпределено генериране на електроенергия;
 • управление на електрически двигатели;
 • съхранение на енергията и преобразуването и от акумулаторни батерии, горивни клетки, ултракондензатори;
 • енергийноефективно осветление;
 • домакински електроуреди;
 • преобразуватели за електрически транспортни средства (електромобили)

 

 

Специализирането в обучението се формира въз основа на следните дисциплини.

Преобразувателна техника“. Изучават се основните схеми на електронни преобразуватели на електрическа енергия, изградени на базата на силови полупроводникови елементи, за системите им за управление и спецификите свързани с областите им на приложение. Разглеждат се специфичните особености на компютърното моделиране и на методите за анализ и проектиране на силови преобразувателни схеми.

“Градивни елементи в силовата електроника”. Изучават се основни параметри и характеристики, комутационни процеси, работни режими на мощните полупроводникови прибори – тиристори, IGBT и MOS транзистори, силови диоди. Запознава с конкретното използване и проектиране на пасивните силови елементи – феритни трансформатори и дросели, специализирани кондензатори.

“Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства”. Разглежда теоретичните основи, моделите, методите, алгоритмите, приложните програми за анализ, моделиране и проектиране на преобразувателите на електрическа енергия. Излагат се общите принципи на компютърното моделиране на силови електронни устройства и тяхната реализация.

“Електронни технологични системи”. В дисциплината се изясняват физическите принципи на електротехнологичните процеси, приложението на силовите преобразуватели и режимите на работа при термични, плазмени, електроннолъчеви, лазерни, електрохимични и ултразвукови обработки. Разглеждат се и технологиите на получаване и преобразуване на възобновяема енергия – ветрогенератори, фотоволтаични системи и др.

“Силови електронни устройства”. Изучават се принципите на действие, енергийните показатели и характеристики на мощните електронни преобразуватели на постояннотокова и променливотокова електроенергия, нормалните и аварийните им режими. По-специално внимание се отделя на зависими инвертори и реверсивни преобразуватели, автономни инвертори (на ток, напрежение и резонансни), матрични преобразуватели, активни силови филтри, компенсатори на реактивна енергия.

“Системи за управление на силови електронни устройства”. Формира знания по основни принципи на действие, разновидности и проектиране на схеми за управление, автоматично регулиране и защита на електронни преобразуватели. Разглеждат се и варианти на промишлени контролери за управление на технологични процеси.

„ Ключови захранващи устройства“. Дава възможност на студентите да овладеят принципите на действие, устройство и начините на проектиране на основните схеми на ключовите захранващи устройства и схемите за управление.

„ Специализирани захранващи устройства“. Запознава студентите със специализираните токоизточници за захранване на електронна апаратура. Разглеждат се принципите на действие и устройство на прецизните стабилизатори на напрежение и ток с непрекъснато действие, както и на апаратите и схемите за осигуряване на непрекъсваемо захранване. Специално внимание е отделено на автономните източници на електрическа енергия.

За учебната 2022/2023 година дисциплините се водят от следните преподаватели:

дисциплина

преподавател

вид дисциплина по уч.план

1.

Преобразувателна техника“.

доц. д-р инж. Владимир Димитров

задължително избираема

2.

“Градивни елементи в силовата електроника”

доц. д-р инж. Владимир Димитров

гл. ас. д-р Теодора Тодорова

задължително избираема

3.

“Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства”.

доц. д-р инж. Николай Хинов

задължително избираема

4.

“Електронни технологични системи”.

доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

задължително избираема

5.

“Силови електронни устройства”.

проф. дтн. инж. Михаил Анчев

задължително избираема

6.

“Системи за управление на силови електронни устройства”.

ас. Сталмир Денчев

задължително избираема

7.

„ Ключови захранващи устройства“.

ас. Сталмир Денчев

свободно избираема

8.

„Специализирани захранващи устройства“

доц. д-р инж. Николай Хинов

свободно избираема

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ